Ferroli QQ TE 30L - 2,600,000 VND
Tính năng cơ bản:

Ferroli QQ TE 20L - 2,450,000 VND
Tính năng cơ bản: