Picenza S30e 30L - 2,100,000 VND
Tính năng cơ bản: